Σκοπός - Στόχοι

Τα τελευταία χρόνια, ο υγρότοπος της Στυμφαλίας έχει υποβαθμιστεί σημαντικά.  Καλύπτεται από πυκνό καλαμιώνα, ενώ δεν υπάρχει και σχέδιο διαχείρισης της περιοχής, με αποτέλεσμα να μη γίνεται ορθή χρήση των φυσικών της πόρων και να μειώνεται η ζωή στη λίμνη.

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος LIFE-Stymfalia είναι η αποκατάσταση της λίμνης Στυμφαλίας και η μακροχρόνια προστασία και διαχείρισή της, μέσω της  συστηματικής αναχρηματοδότησης που θα εξασφαλίζει η αξιοποίηση της βιομάζας των καλαμιών και των αγροτικών υπολειμμάτων της περιοχής.

Στόχοι

1. Διατήρηση και βελτίωση της κατάστασης των ειδών ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα, καθώς και των βιοτόπων τους.
2. Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου και ειδικών σχεδίων δράσης, ώστε να διασφαλιστεί η θεσμική προστασία της περιοχής Natura 2000.
3. Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των κατοίκων  της περιοχής, και ειδικότερα των αγροτών, για το πρόγραμμα και τα αναμενόμενα οφέλη.
4. Σχεδιασμός δράσεων από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, με σκοπό την ανάδειξη της περιβαλλοντικής αξίας και του πολιτιστικού τοπίου της λίμνης.
5. Ενεργός συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην αειφόρο διαχείριση της λίμνης.
6. Δημιουργία θέσεων εργασίας, που θα προκύπτουν από τις καινοτόμες δράσεις του προγράμματος.
7. Πρόταση για σύστημα αειφόρου διαχείρισης της περιοχής Natura 2000, το οποίο θα εξασφαλίζει τόσο την προστασία της λίμνης, όσο και τη βιωσιμότητα της διαχείρισής της.