Γενικές πληροφορίες

Τίτλος έργου: Αειφόρος διαχείριση και χρηματοδότηση της βιοποικιλότητας των υγρότοπων: η περίπτωση της λίμνης Στυμφαλίας

Ακρωνύμιο του προγράμματος: LIFE-Stymfalia

Διάρκεια του προγράμματος: 1 Οκτωβρίου 2013- 28 Σεπτεμβρίου 2018

Περιοχή δράσης: Ελλάδα

Κωδικός προγράμματος: LIFE12 NAT/GR/000275

Χρηματοδότηση: To πρόγραμμα LIFE-Stymfalia συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προϋπολογισμός: € 2,013,290

Συμμετοχή ΕΕ: € 1,006,646