Δικτύωση με προγράμματα LIFE

oLIVE CLIMA (LIFE11 ENV/GR/942 oLIVE-CLIMA)

Πρόγραμμα oLIVE CLIMA: Εφαρμογή νέων καλλιεργητικών πρακτικών στην ελαιοκομία με στόχο τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή στις νέες κλιματικές συνθήκες.

Η συμβολή στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή στις νέες κλιματολογικές συνθήκες θα γίνει μέσω:

 • της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την καλλιέργεια της ελιάς
 • της αύξησης της δέσμευσης αερίων του θερμοκηπίου από την ατμόσφαιρα στα φυτά και στο έδαφος του ελαιώνα

http://www.oliveclima.eu/

LIFE Olivares Vivos (LIFE14 NAT/ES/001094)

Πρόγραμμα LIFE Olivares Vivos (LIFE14 NAT/ES/001094):  Σχεδιασμός και πιστοποίηση ελαιώνων που ενισχύουν τη βιοποικιλότητα. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με επιδεικτικές δράσεις σε μοντέλα ελαιοπαραγωγής που είναι αφενός οικονομικά αποδοτικά και αφετέρου συμβατά με την ενίσχυση και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας. Με τη βοήθεια αυτών των επιστημονικών μοντέλων θα παράγεται λάδι, αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο από ειδικό σήμα, που θα προσδίδει σημαντική εμπορική αξία.

http://www.olivaresvivos.com/en/the-life-project/

Life Albufera (LIFE12 ENV/ES/000685)

Το πρόγραμμα Life Albufera: Ολοκληρωμένη διαχείριση των τριών τεχνητών υγροτόπων σε συμμόρφωση με την Οδηγία για τα νερά, τα πουλιά και τους οικοτόπους, στοχεύει στη αποκατάσταση των τριών τεχνητών υγροτόπων με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών ώστε τα είδη πουλιών και οικοτόπων να ευημερούν στο μέλλον.

Σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς στόχους της οδηγίας πλαίσιο για νερά, καθώς και τους στόχους διατήρησης των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για τα πουλιά σε τόπους κοινοτικής σημασίας, είναι απαραίτητη η διαχείριση των υδατικών συστήματα που περιλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000.

Στον υγρότοπο υψίστης οικολογικής  σημασίας L'Albufera στη Βαλένθια, έχουν εφαρμοστεί διάφορα μέτρα, με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας των υδάτων. Το μόνο μέτρο όμως που θα μπορούσε να βελτιώσει συγχρόνως την κατάσταση διατήρησης οικοτόπων και πουλιών, σύμφωνα με τις Οδηγίες, είναι η δημιουργία τεχνητών υγροτόπων. Ως εκ τούτου, οι στόχοι του προγράμματος στοχεύουν στην:

1. Θέσπιση κοινών κανόνων διαχείρισης για τους τρεις τεχνητούς υγροτόπους, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα του νερού, η κατάσταση των οικοτόπων και της βιοποικιλότητας των υγροτόπων, σύμφωνα με τους στόχους της Οδηγίας πλαίσιο για τα νερά, τους οικοτόπους και τα πουλιά.

2. Διαπίστωση ότι η κοινή διαχείριση των τριών τεχνητών υγροτόπων συμβάλλει στην ενίσχυση της ποιότητας των υδάτων και της βιοποικιλότητας στην L'Albufera.

3. Δημιουργία μιας μεθοδολογίας με την οποία θα καθορίζονται οι δείκτες για την ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης των πουλιών, ενώ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε άλλους υγροτόπους του δικτύου Natura 2000.

4. Η παροχή τεχνογνωσίας προς τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να παρακινήσει την εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης και υδρολογικών σχεδίων διαχείρισης σε περιοχές του δικτύου Natura 2000.

http://www.lifealbufera.org/index.php/en/

LIFE Natura 2000 Value Crete (LIFE13 INF/GR/000188)

Αντικείμενο του έργου LIFE Natura 2000 Value Crete: Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές Natura 2000 στην Κρήτη, είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση μιας εκστρατείας περιβαλλοντικής ενημέρωσης συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, αλλά και της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας της Κρήτης, για την περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 στην Κρήτη. Κύριοι στόχοι των δράσεων περιβαλλοντικής επικοινωνίας που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου, είναι:

 1. Ενημέρωση για την οικολογική αξία των περιοχών Natura 2000 στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Δικτύου Natura 2000 και την ενσωμάτωσή τους σε δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές, καθώς και τις δυνατότητες χρηματοδότησης για την ανάπτυξη «πράσινης» οικονομίας στον αγροτικό χώρο.
 2. Αλλαγή στάσης του τοπικού πληθυσμού απέναντι στις προστατευόμενες περιοχές, έτσι ώστε να μην θεωρούνται ανασταλτικός παράγοντας, αλλά κίνητρο για ισόρροπη τοπική ανάπτυξη.
 3. Καλλιέργεια δεξιοτήτων σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες (εργαζόμενοι στον τουρισμό, εργαζόμενοι στα ΜΜΕ, φοιτητές) για να συμμετέχουν στην προστασία της βιοποικιλότητας και να αναγνωρίζουν τη διατήρηση και την προστασία του περιβάλλοντος ως ευκαιρία για τοπική ανάπτυξη.

Τέλος, το έργο αποσκοπεί να λειτουργήσει ως πρότυπο για την ανάπτυξη και άλλων πρωτοβουλιών περιβαλλοντικής επικοινωνίας σε άλλες περιοχές της χώρας που εντάσσονται στο Δίκτυο Natura 2000. Για το λόγο αυτό, στα πλαίσια του έργου, θα εκδοθεί ένας Οδηγός Επικοινωνίας για την οικολογική, κοινωνική και οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων των περιοχών του δικτύου Natura 2000.

 

http://www.ecovalue-crete.eu/el

organiko-life-logo

ORGANIKO LIFE+ (LIFE14 CCM/CY/000990)

Ο κύριος στόχος του έργου ORGANIKO LIFE+: Αναμόρφωση της βιολογικής γεωργίας και των προϊόντων της στο πλαίσιο των στρατηγικών μετριασμού της κλιματικής αλλαγής είναι να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της βιολογικής καλλιέργειας και προϊόντων έναντι αυτών της συμβατικής, μέσω της χρήσης δεικτών αποτελεσματικότητας μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, αγρονομικής και περιβαλλοντικής ποιότητας, αλλά και μέσω μελέτης που θα αναδείξει την μειωμένη έκθεση παιδιών σε φυτοφάρμακα λόγω κατανάλωσης βιολογικών τροφίμων. Οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν:

 1. Χαρτογράφηση όλων των σχετικών φορέων, από τους παραγωγούς μέχρι τους εμπόρους λιανικής πώλησης.
 2. Παγκύπρια έρευνα με ερωτηματολόγια θα αναδείξει τις τάσεις, προτιμήσεις και ενδεχόμενους ενδοιασμούς των καταναλωτών σ’ ότι αφορά την αγορά βιολογικών προϊόντων.
 3. Πιλοτικές καλλιέργειες θα αναπτυχθούν σε τρεις περιοχές της Κύπρου, καλύπτοντας μια ευρεία γεωγραφική περιοχή. Θα παραχθούν μήλα και κριθάρι βιολογικής και συμβατικής καλλιέργειας, έτσι ώστε να αξιολογηθούν συγκριτικά σε σχέση με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Τα βιολογικά προϊόντα θα αξιολογηθούν ως προς τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, καθώς και με τη χρήση ειδικών βιο-δεικτών και περιβαλλοντικών μετρήσεων.
 4. Παρεμβατική μελέτη σε παιδιά με σκοπό να αναδείξει την μειωμένη σωματική επιβάρυνση σε χημικά (φυτοφάρμακα) για όσους καταναλώνουν βιολογικά προϊόντα. Τα παιδιά θα τρέφονται εναλλάξ με βιολογικά και συμβατικά προϊόντα και μίγμα επιλεγμένων φυτοφαρμάκων θα αναλυθεί στα ούρα τους.
 5. Στοχευμένη διαφημιστικής καμπάνια για τη διάχυση της συγκριτικής ανάλυσης κόστους-οφέλους της βιολογικής διατροφής μαζί με τα υπόλοιπα αποτελέσματα του έργου.

Η διάρκεια του έργου ORGANIKO LIFE+ είναι 4 χρόνια και συντονίζεται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με τρεις βασικούς εταίρους: το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Κύπρου, το Τμήμα Περιβάλλοντος Κύπρου και το Kyoto Club (Ιταλία).

http://organikolife.com

LIFE για την προστασία της Νανόχηνας (LIFE10 NAT/GR/00638)

Το Πρόγραμμα LIFE+ Φύση «Διαφύλαξη του φιννοσκανδικού πληθυσμού της Νανόχηνας σε σημαντικές περιοχές διαχείμασης και στάθμευσης κατά μήκος της Ευρωπαϊκής μεταναστευτικής διαδρομής» υλοποιείται από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία κατά την περίοδο 2011-2016 με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη συγχρηματοδότηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Νορβηγίας. Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο να σταματήσει τη μείωση του Ευρωπαϊκού πληθυσμού της Νανόχηνας, επικεντρώνοντας τις δράσεις του στο στις περιοχές διαχείμασης του είδους, όσο και κατά μήκος της Ευρωπαϊκής μεταναστευτικής του διαδρομής. Ο Φινοσκανδικός πληθυσμός της Νανόχηνας αριθμεί σήμερα λιγότερα από 30 ζευγάρια και θεωρείται Κρισίμως Κινδυνεύων. Για τον σκοπό αυτό ενώνουν τις δυνάμεις τους οκτώ φορείς από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία και τη Φινλανδία που σε συνεργασία με φορείς από τη Νορβηγία παρακολουθούν τις Νανόχηνες και υλοποιούν τις απαραίτητες δράσεις για την προστασία τους.

Οι δράσεις του Προγράμματος υλοποιούνται σε 7 περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 κατά μήκος της μεταναστευτικής διαδρομής της Νανόχηνας, με στόχο:

 • τη μείωση της θηνσιμότητας του είδους λόγω ακούσιας θανάτωσης ή/και λαθροθηρίας (κυριότερη απειλή για τη Νανόχηνα) 
 • την παροχή κατάλληλου ενδιαιτήματος τροφοληψίας και κουρνιάσματος 
 • την ενίσχυση της γνώσης και επικοινωνίας για το είδος
 • τη μεγιστοποίηση της διεθνούς συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ των χωρών στις οποίες διαχειμάζει και ξεκουράζεται η Νανόχηνα

http://ornithologiki.gr/nanoxina