Είδη

Μικρός Ρινόλοφος (Rhinolophus hipposideros)
Είδος νυχτερίδας που απαντά σε όλην την ηπειρωτική χώρα και σε μερικά νησιά. Παρατηρείται σε περιοχέ...
Δείτε περισσότερα